برچسب: سبز شدن فضای شهری

سایبان سبز

سبز شدن شهرها با سایبان های گیاهی

وجود روف گاردن و اهمیت پوشش گیاهی و فضای سبز در زندگی شهری بر هیچ یک از ما پوشیده نیست. در مقالات قبلی این سایت به کررات درباره اهمیت وجود روف گاردن و بام سبز در فضای شهری صحبت کردیم. ایرنا نقل می کند یک شرکت فرانسوی طرح خلاقانه ای مطرح کرده است که به […]