برچسب: سایز گیاهان بام سبز

گیاهان روف گاردن

برای روف گاردن ساختمان خود از گیاهان بزرگ استفاده کنیم یا گیاهان کوچک؟

این که در روف گاردن یا بام سبز یک ساختمان از درختچه های بزرگ استفاده کنیم یا کوچک به میزان بزرگی روف گاردن شما بستگی دارد. اگر روف گاردن بزرگی دارید، درختچه های نسبتاً بزرگی را به شما پیشنهاد می کنیم که مناسب آب و هوای جوی ناحیه زندگی شما است. اگر روف گاردن کوچکی […]